Friday, March 15, 2013

Arthur Schopenhauerانسان در حقیقت حیوانی
 وحشی و تنفرانگیز
 است که ما او را فقط در حالت رام
 و مهار شده می شناسیم،
 این حالت را تمدن نامیده‌اند

No comments:

Post a Comment