Sunday, March 17, 2013

خیام

جامیست که عقل، آفرین می زندش
صد بوسه ز مهر، بر جبين می زندش
اين کوزه گر دهر چنین جام لطيف
می سازد و باز بر زمین می زندش
خیام

No comments:

Post a Comment