Monday, March 4, 2013

به امید یک چنین روزی.

مینویسم تا که شاید کمی خود را تسلی دهم. آری ما آن نسل
سوخته افغان زمین هستیم که به خاطر قدرت طلبی و حرص جاه و
جلای بزرگانمان به این حالت رسیده ایم. نسل سوخته ، نسل محروم،
نسل آواره نسل بی بهره از محبت زادگاه و نسلی نسبتا دور از علم و دانش.
اما تا کی ؟ سوال این است آیا این سرگذشت تاریک و سرد همراه با
درد برای نسلهای آینده ی ما تکرار خواهد شد ؟ آیا آنها نیز مانند ما از وطن و
زادگاه دور خواهند ماند؟ آیا این سرنوشت
و گذشته ی تاریک برای آنها دوباره تکرار خواهد شد ؟
آیا این حس بد بینی اقوام نسبت به هم دیگر دوام پیدا خواهد کرد ؟
به خدا که نمیخواهم که یک یا چند نسل دیگر جامعه ی ما، دچار یک
سرنوشت شوم و تاریک به مانند ما شوند.
ای کاش به جای تبعیض و نژاد پرستی،
بذر محبت و دوستی را بکاریم. چه خوب میشود اگر همبستگی ملی
را در نظر گرفته و از منافع شخصی خود به سود منافع ملی بگذریم.
امید دارم که دیر یا زود یک چنین روزی آمدنی است اما این کار فقط
با روی کار آمدن افکار مثبت و اندیشه های نوین کارساز است.
به امید یک چنین روزی.

علی سینا

No comments:

Post a Comment