Tuesday, March 12, 2013

بعضي ها


بعضي ها
 فقط تظاهر
 به كمك
 مي كنند

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل