Saturday, March 16, 2013

"سعدی"

چون است حال بستان ای باد نوبهاری
کز بلبلان برآمد فریاد بی قراری...

"سعدی"

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل