Thursday, March 7, 2013

ميازار موری كه دانه كش است


چه خوش گفت فردوسی پاكزاد
كه رحمت بر آن تربت پاك باد

ميازار موری كه دانه كش است
كه جان دارد و جان شيرين خوش است

مزن بر سر ناتوان دست زور
كه روزي بيفتی به پايش چو مور
گرفتم زتو ناتوان تر بسی ست
تواناتر از تو هم آخر كسی ست
خدارا بر آن بنده بخشايش است
كه خلق از وجودش در آسايش است

سعدی

No comments:

Post a Comment