Sunday, March 17, 2013

مولانا خال‌محمد خسته


به ده درشعـــر گفتن كـــردم آغـــاز
به سال پـــــانزده گشتم سخن ساز


به بيست وپنج گـــرديدم سخن سنج
فلك پيمـــــــــا شدم اندر سی وپنج


گر باين تشويش دارد از خزان بستان‌ما
می كشد لذت شير مادر از دندان ما

مولانا خال‌محمد خسته

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل