Friday, March 15, 2013

عبید زاکانی

آخوندی را گفتند
خرقه خویش را بفروش
گقت:اگر
صیاد دام خود را
فروشد به چه چیز شکار کند

عبید زاکانی


No comments:

Post a Comment