Sunday, March 10, 2013

حتی اگر بدانم فردا دنیا

حتی اگر بدانم فردا دنیا
تکه تکه خواهد شد، باز هم
درخت امیدم را عاشقانه خواهم کاشت،
نه برای برداشت میوه اش،
برای آنکه افسوس
"نکاشتن" را با خود حمل نکنم...No comments:

Post a Comment