Thursday, March 7, 2013

علی میر فطروس

روشنفکري
اساسا با شک آغاز مي‌شود.
يعني شک‌کردن و نقدکردن، ماهيت
و موضوع روشنفکر واقعي است.
او با بيدارکردن شک مي‌کوشد
تا پايه‌هاي يقين را در جامعه استوار کند.
در واقع براي يک روشنفکر واقعي،
شک‌کردن تنها مسئله‌اي است
 که در آن شک نيست.

علی میر فطروس

No comments:

Post a Comment