Sunday, March 10, 2013

و اگر به صدائی انسان گوش ندهید

اگر به صدائی
 انسان
 گوش ندهید
از
 عدالت چیزی نمی دانید

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل