Sunday, March 10, 2013

شاملويِ بزرگ

کار دیگری نداریم
من و خورشید
برای دوست داشتنت
 بیدار می شویم
هر صبح.

شاملويِ


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل