Tuesday, March 5, 2013

بوعلی سینا


حال نادان را به از نادان نمی داند کسی
گرچه در دانش فزون از بوعلی سینا بود
طعن نابینا مزن ای کم ز بینایی مزن
زانکه نابینا به کار خویشتن بینا بود

No comments:

Post a Comment