Sunday, March 17, 2013

مولانا خال‌محمد خسته

به ده درشعـــر گفتن كـــردم آغـــاز
به سال پـــــانزده گشتم سخن ساز


به بيست وپنج گـــرديدم سخن سنج
فلك پيما شدم (خسته) اندر سی وپنج


گر باين تشويش دارد از خزان بستان‌ما
می كشد لذت شير مادر از دندان ما

مولانا خال‌محمد خسته


No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین