Sunday, March 17, 2013

سمنبوی بادغیسی


در جهان گل دیده ام اما گل بیخار نه
من همان خارم که از گل برکنار افتاده ام

بیسوادم من و سمنبو گفته ام این شعر را
شاعرم از بیسوادی دلفگار افتاده ام

سمنبوی بادغیسی


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل