Sunday, March 10, 2013

شاملوی بزرگ


کوه با نخستین سنگ‌ها آغاز می‌شود
و
انسان با نخستین درد.

در من زندانیِ
ستمگری بود
که به آوازِ
زنجیرش خو نمی‌کرد ــ
من با نخستین
نگاهِ تو آغاز شدم.No comments:

Post a Comment