Wednesday, March 13, 2013

برنارد شاد

فرق بين دزد و پولدار آن است
كه
دزد مال سرمايه دار
 و پولدار ها را ميدزدد
اما پولدار و سرمايه دار
 مال فقرا را ميدزدد

برنارد شاد

No comments:

Post a Comment