Tuesday, March 12, 2013

حافظ

عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است

عاقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما

حافظ

No comments:

Post a Comment