Thursday, March 14, 2013

افلاطون

ما به راحتی می توانیم کودکی
را که از تاریکی می ترسد ببخشیم،
اما تراژدی واقعی زندگی،
زمانی است که
انسانها
از نور می ترسند.

- افلاطون


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل