Saturday, March 16, 2013

jose mujica president of orangutan


انسانم ارزو ست
این انسان بزرگ رئیس جمهور یوروگوی است  هیچ محافظ و دربانی ندارد
نان را خودش می پزد، در خانه فقیرانه دهقانی خود زند گی می کند
برای ریشه کن کردن فقر، بی سوادی و ستم اجتماعی  در کشور می جنگد
هدفش عدالت اجتماعی، بیمه همگانی وتحصیل مجانی برای همه است

No comments:

Post a Comment