Friday, April 12, 2013

فریدون مشیری

یکی دیوانه ای آتش بر افروخت
در آن هنگامه
جان خویش سوخت
همه
خاکسترش را باد می برد
وجودش را
جهان از یاد می برد

 فریدون مشیری

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل