Friday, April 5, 2013

نیچه

شاید من بهتر می‌دانم كه چرا بشر تنها
حیوانی‌است كه می‌خندد؛
تنها انسان است كه به شدت رنج می‌برد
و ناگزیر است خنده را بیافریند.

نیچه


No comments:

Post a Comment