Sunday, April 14, 2013

ویلیام جیمز


بزرگترین کشف هر نسل این است
که هر انسانی می‌تواند زندگی
خود را با تغییر نگرش
خود تغییر دهد.
ویلیام جیمز

The greatest discovery of any
Generation is that a human being
Can alter his life by
Altering his attitude.
William James

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل