Friday, April 5, 2013

مولانا

چون دلت با من نباشد همنشینی سود نیست
گر چه با
من می‌نشینی چون چنینی سود نیست
چون
دهانت بسته باشد در جگر آتش بود
در میان
جو درآیی آب بینی سود نیست

مولانا


No comments:

Post a Comment