Thursday, April 4, 2013

سعدی

در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن
من خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می‌رود ...

"سعدی"

No comments:

Post a Comment