Sunday, April 7, 2013

صادق هدایت

در زندگی زخم‌هایی هست
که مثل خوره
روح را آهسته در انزوا
می‌خورد و می‌تراشد...!

صادق هدایت


No comments:

Post a Comment