Sunday, April 14, 2013

هاروکی موراکامی

ذهن خود را باز کنید. شما زندانی نیستید.
شما پرنده‌ای در حال پرواز هستید،
در حال جستجوی رویاها در آسمانها.
هاروکی موراکامی

Unclose your mind.
You are not a prisoner.
You are a bird in flight,
Searching the skies for dreams.
Haruki Murakami


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل