Sunday, April 14, 2013

باب مارلی

می‌توان نژادپرستی و نفرت را
با تزریق موسیقی و عشق
در زندگی مردم درمان نمود.
باب مارلی

You can cure racism and hate
By injecting music
And love into people's lives.
Bob Marley

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل