Saturday, April 6, 2013

دلی دارم که در تنگی درو جز غم نمیگنجددوستی با هرکه کردم دشمنی آورد بار
تخم را در کعبه کاشتم سبز در بتخانه کرد

No comments:

Post a Comment