Friday, April 12, 2013

آینه چون نقش تو بنمود راست


آینه چون نقش تو بنمود راست
خود شکن، آیینه شکستن خطا ست

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل