Saturday, April 6, 2013

رهی معیری

آنچه نایاب است در عالم وفا و مهر ماست
ورنه در
گلزار هستی سرو و گل نایاب نیست...


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل