Sunday, April 7, 2013

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر
سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟


No comments:

Post a Comment