Sunday, April 7, 2013

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید

زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید
ورنه بر
سنگ مزارش آب پاشیدن چه سود؟


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل