Saturday, April 13, 2013

سعدی

در میان دو کس دشمنی میفکن
که ایشان چون صلح کنند
تو در میانه شرمسار باشی

سعدی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل