Friday, April 5, 2013

آرتور شوپنهاور


مبتذل ترین نوع غرور،غرور ملی است
،زیرا کسی که به ملیت خود افتخار می کند
در خور کیفیت باارزشی برای افتخار ندارد،
و گرنه به چیزی متوسل نمی شد که
با هزاران نفر در آن مشترک است.بر عکس،
کسی که امتیازات فردی مهمی در شخصیت خود
داشته باشد،کمبودها و خطاهای ملت خود را واضح تر
از دیگران می بیند،زیرا مدام با این ها برخورد می کند.اما
هر نادانِ فرومایه که هیچ افتخاری در جهان ندارد،به مثابه ی
آخرین دستاویز به ملتی متوسل می شود که خود جزیی
از آن است.چنین کسی اماده و خوشحال است که از
هر خطا و حماقتی که ملتش دارد،با چنگ و دندان دفاع کند.
آرتور شوپنهاور


No comments:

Post a Comment