Tuesday, April 9, 2013

در این درگه که گه گه که که که که شود ناگه


در این درگه که گه گه که که که که شود ناگه
مشو غره به امروزت که از فردا نه ای آگه

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل