Saturday, April 13, 2013

اگر انسانها بدانند فرصت

اگر انسانها بدانند فرصت با
هم بودنشان چقدر محدود است
محبتشان نسبت به یکدیگر
نامحدود می شود


No comments:

Post a Comment