Saturday, April 13, 2013

عـــــطّـــــار

ســــوخــــتَــــم اَز خــــــــــویِ خــــامــــان ،
بَــــر شُــــدَم زیـــن نــاتـَـمــامـــان...

'عـــــطّـــــار'


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل