Saturday, April 6, 2013

نیچه

انسان از آغاز وجود،
خود را بسی کم شاد کرده‌است.
برادران، «گناه نخستین» همین است
و همین! هر‌چه بیشتر خود را شاد کنیم،
آزردن دیگران و در اندیشهٔ
آزار بودن را بیشتر از یاد می‌بریم.

نیچه

No comments:

Post a Comment