Saturday, April 13, 2013

آنتونی ویلیامز

یک روزی خواهیم فهمید که قلب‌های
بزرگ بسیار بیشتر از سلاح‌های
بزرگ برای ما صلح و آرامش
به ارمغان خواهند آورد.
آنتونی ویلیامز

One day we will realize
That Big Hearts will bring
Us more PEACE
Than Big Weapons.
Anthony Williams

No comments:

Post a Comment