Sunday, April 7, 2013

موی بشکافی به عیب دیگران

موی بشکافی به عیب دیگران
چو به
عیب خود رسی کوری از آن!


No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل