Friday, April 12, 2013

سعدی

چه خوش گفت فردوسی پاكزاد
كه رحمت بر آن تربت پاک باد

ميازار موری كه دانه كش است
كه جان دارد و جان شيرين خوش است

مزن بر سر ناتوان دست زور
كه روزی در افتی به پايش چو مور

گرفتم ز تو ناتوان تر بسی ست
تواناتر از تو هم آخر كسی ست

خدا را بر آن بنده بخشايش است
كه خلق از وجودش در آسايش است

سعدی

No comments:

Post a Comment