Wednesday, May 8, 2013

ابوالقاسم فردوسی

چو ناکس به ده کدخدایی کند
کشاورز باید گدایی کند
به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم!؟
بسوزد در آتش گرت جان و تن
به از زندگی کردن و زیستن
اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است!
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم
برون سر از این بار ننگ آوریم….

ابوالقاسم فردوسی

No comments:

Post a Comment