Tuesday, May 21, 2013

خلیل‌الله خلیلی

 
شهرت طلبی چند به هم ساخته اند
چون گرگ گرسنه در جهان تاخته اند
کردند به زیر پا هزاران سر و دست
تا گردن شوم خود بر افراخته اند

No comments:

Post a Comment