Friday, May 17, 2013

فریدون مشیری

در میان مردمی با این مصیبت ها صبور.........

صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق!!!!

گفتگو از مرگ انسانیت است.


فریدون مشیری

No comments:

Post a Comment