Sunday, May 5, 2013

احمد شاملو

در نگاه ات، همهٔ مهربانی هاست
قاصدی، که زندگی را خبر می دهد.
و در سکوت ات همهٔ صداها
فریادی که بودن را تجربه می کند.

احمد شاملو

No comments:

Post a Comment