Sunday, May 12, 2013

کرد مردی از سخن دانی سؤال

کرد مردی از سخن دانی سؤال
حق و باطل چیست ای نیکومقال
گوش را بگرفت و گفت این باطل است
 چشم حق است و یقینش حاصل است

No comments:

Post a Comment