Saturday, May 4, 2013

سعدی

من چاکر آنم که دلی برباید
یا دل به کسی دهد که جان آساید

آن کس که نه عاشق و نه معشوق کسیست
در ملک خدای اگر نباشد شاید

سعدی

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل