Friday, May 17, 2013

مولوی

بشنو این پند از حکیم غزنوی
 تا بیابی در تن کهنه نوی»

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل