Wednesday, May 15, 2013

شاه‌نامه

اگر پرنیان است خود رشته‌ای
 و گر بار خار است خود کشته‌ای

No comments:

Post a Comment

وینستون چرچیل

كافی نیست حداكثر تلاش خود را بكنیم و در بهترین حد خود ظاهر شویم، گاهی لازم است كاری را در حد كفایت انجام دهیم.   وینستون چرچیل