Saturday, May 4, 2013

آسمانی شوی وخرمن اخترگردی


خاک
را پرسیدم
می توانی آیا
دل مادر گردی
آسمانی شوی وخرمن اخترگردی
گفت نی نی هرگز
من برای این کار
بوستان کم دارم
در دلم گنج نهان کم دارم


No comments:

Post a Comment

واقعیت یعنی همین